Αναζήτηση

Πιστοποίηση FSC (Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης)

Πιστοποίηση FSC (Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης)

To Forest Stewardship Council (FSC) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την προώθηση μιας περιβαλλοντικά κατάλληλης, κοινωνικά επωφελούς και οικονομικά βιώσιμης διαχείρισης των δασών του πλανήτη μας.

Η  πιστοποίηση FSC παρέχει τη σύνδεση μεταξύ υπεύθυνης διαχείρισης των δασών και της κατανάλωσης των προϊόντων που προέρχονται από αυτά (ξυλεία, χαρτί) επιτρέποντας στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν υπεύθυνα προϊόντα δασοκομίας σε καταστήματα σε όλο τον κόσμο.   Τα πρότυπα FSC διασφαλίζουν ότι η διαχείριση δασών είναι: Περιβαλλοντικά κατάλληλη: η συγκομιδή ξύλινων και μη προϊόντων διατηρεί τη βιοποικιλότητα, την παραγωγικότητα και τις οικολογικές διεργασίες. Κοινωνικά ευεργετική: τόσο οι άνθρωποι της τοπικής κοινότητας όσο και η κοινωνία η ίδια στο σύνολο τους απολαμβάνουν τα μακροπρόθεσμα οφέλη. Παρέχει επίσης ισχυρά κίνητρα στους ανθρώπους για τη διατήρηση των δασικών πόρων και επιμονή σε μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης. Οικονομικά βιώσιμη: οι δασικές λειτουργίες είναι δομημένες και διαχειρίζονται έτσι ώστε να είναι αρκετά επικερδείς, χωρίς να παράγουν οικονομικά κέρδη σε βάρος των δασικών πόρων, του οικοσυστήματος ή των κοινοτήτων που επηρεάζονται. Η ένταση ανάμεσα στην ανάγκη παραγωγής επαρκών οικονομικών εσόδων και στις αρχές των υπεύθυνων δασικών λειτουργιών μπορεί να μειωθεί μέσω προσπαθειών εμπορίας δασικών προϊόντων με γνώμονα τη βέλτιστη τους αξία.

Πιστοποίηση κατά FSC

Για την πιστοποίηση με βάση τις απαιτήσεις του FSC o οργανισμός Forest Stewardship Council (FSC) έχει αναπτύξει τα πρότυπα FSC Forest Management certification και FSC Chain of Custody.

FSC Forest Management Certification

Το πρότυπο αυτό αφορά την πιστοποίηση του δάσους εξασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο.

FSC Chain of Custody

Το πρότυπο FSC Chain of Custody καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιδείξουν σεβασμό προς το περιβάλλον και να δεσμευθούν για τη συμμετοχή τους στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών. Περιγράφει ουσιαστικά ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων σε μία εταιρεία, από το στάδιο της επεξεργασίας των πρώτων υλών, μέχρι την παράδοση των τελικών προϊόντων στους καταναλωτές.


Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει αξιολόγηση του συστήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου καθώς και αξιολόγηση της εφαρμογής του και αρμόδιοι για την πιστοποίηση επιχειρήσεων είναι οι φορείς που είναι διαπιστευμένοι από το οργανισμό ASI (Accreditation Services International).

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί συνολικά 56.668 επιχειρήσεις από όλο το κόσμο. Στην Ελλάδα οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις είναι συνολικά 34, από τις οποίες 10 δραστηριοποιούνται στον χώρο των εκτυπώσεων, 5 στο κλάδο της συσκευασίας και 5 στο κλάδο του χαρτιού.

Περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση FSC μπορείτε να βρείτε στο info.fsc.org

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top