Διαγωνισμοί

Υπηρεσίες σχεδιασμού και marketing για το έργο Ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας: Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 21506 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 198780 Διεύθυνση: Νίκης 4, 105...

Έρευνα-Συγγραφή-Επιμέλεια-Σελιδοποίηση-Εκτύπωση 3.000 αντίτυπων ιστορικού συλλεκτικού έργου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [490562(10048)/20-07-2023] Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 199347 Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64, 546...

Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων Η/Υ, φωτοτυπικό χαρτί: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [ΤΔ-087/22] Φορέας: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Αρ. Πρωτοκόλλου: 10377 Αριθμός συστήματος ΚΗΜΔΗΣ: Αριθμός συστήματος...

Συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής: Φορέας: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: 257 Ημερομηνία Δημοσίευσης σε Ελληνικές εφημερίδες: 22/07/2023 Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:...