Προμήθεια γραφικής ύλης και φακέλων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [30/2021]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ  4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 10/05/2021
Ημερομηνία σημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο: 11/05/2021
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 123985
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 546 23, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2313327826    e-mail: promithies@4ype.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Δημόσιος, ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και φακέλων για τις ανάγκες των κέντρων υγείας και της κεντρικής υπηρεσίες της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/05/2021
Ώρα έναρξης: 15.00 μμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 17/06/2021    Ώρα Λήξης: 18.00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/06/2021     Ώρα αποσφράγισης: 11.00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 201.851,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ
Πληροφορίες: κα Κ. Τσαλάστρα

Αναλυτικά η προκήρυξη  

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό