Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [05/2021]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 56031/19-05-2021
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 105695
Διεύθυνση: Κάνιγγος 20, 106 77, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103893472    e-mail: asemitekolos@eprocurement.gov.gr
Site: www.promitheus.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Δημόσιος, ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την σύναψη συμφωνίας διάρκειας 2 ετών για την προμήθεια 375.280 δεσμίδων των 500 φύλλων χαρτιού φωτοαντιγραφής Α3&Α4.
α) 363.820 δεσμίδες Α4 και
β) 28.700 δεσμίδες Α3
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 21/05/2021
Ώρα έναρξης:
15.00 μμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 22/06/2021    Ώρα Λήξης: 15.00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 28/06/2021     Ώρα αποσφράγισης: 11.00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 931.910,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%
α) 804.288,00 €
β) 127.622,00 €
Εγγύηση συμμετοχής: 0,5% επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ (συνολικά 4.659,55 €)
Πληροφορίες: κος Ανδρέας Σεμιτέκολος

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό