Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [25/2021]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ  4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο: 21/05/2021
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 108833
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 546 23, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2313327826   e-mail: promithies@4ype.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Δημόσιος, ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & Α4 για τις ανάγκες των κέντρων υγείας και της κεντρικής υπηρεσίες της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/05/2021
Ώρα έναρξης: 15.00 μμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 28/06/2021    Ώρα Λήξης: 18.00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 02/07/2021     Ώρα αποσφράγισης: 11.00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 201.851,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ
Πληροφορίες: κα Κ. Τσαλάστρα

Αναλυτικά η προκήρυξη   Μοιραστείτε το διαγωνισμό