Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Δ2/2021]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 34473
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 133406
Διεύθυνση: Θηβών 196-198, 182 33, Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλέφωνα: 2132004279    Site: www.2dype.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Δημόσιος, ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & Α4.
α) χαρτί Α4, 11017 κούτες των 5 δεσμίδων των 500 φύλλων ανά δεσμίδα
β) χαρτί Α3, 167 κούτες των 5 δεσμίδων των 500 φύλλων ανά δεσμίδα
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 28/06/2021        Ώρα Λήξης: 14:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 05/07/2021    Ώρα αποσφράγισης: 10:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 169.263,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%
α) Α4 165.225,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%
β) Α3 4.008,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ
Πληροφορίες: κα Ταβλαδωράκη Ιωάννα, tavladoraki@2dype.gov.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό