Προμήθεια γραφικής ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Δ1/2021]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 34419
Αριθμός συστήματος ΚΗΜΔΗΣ:
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 133375
Διεύθυνση: Θηβών 196-198, 182 33, Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλέφωνα: 2132004279    Fax: e-mail: Site: www.2dype.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Δημόσιος, ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 25/06/2021        Ώρα Λήξης: 14:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 02/07/2021    Ώρα αποσφράγισης: 10:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 169.920,81 € χωρίς ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ
Πληροφορίες: κα Ταβλαδωράκη Ιωάννα, tavladoraki@2dype.gov.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη    

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό