Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών

Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
Διεύθυνση:
Κορίνθου 191, 212 31, Άργος
Τηλέφωνα: 2751360172    e-mail: promithies@gna.gr  Site: www.gna.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 16/06/2021        Ώρα Λήξης: 13.00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 17/06/2021       Ώρα αποσφράγισης: 12.00 μ
Ποσό προϋπολογισμού: 17.682,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 2/% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ
Πληροφορίες: κα Παναγιώτα Ξανθιού

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό