Προμήθεια γραφικής ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [21/21]
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1625/2947/16994
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίο
Τηλέφωνα: 2610996836  e-mail: oikonomiki@upatras.gr
Site: www.upatras.gr/el/node/5550
Περίληψη Διακήρυξης: Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 28/06/2021        Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 29/06/2021      Ώρα αποσφράγισης: 12:00 μ
Ποσό προϋπολογισμού: 65.505,34€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας δηλαδή 1.056,54€.
Πληροφορίες: κ. Δροσάκης Αναστάσιος, drosakis@upatras.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό