Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων, βιβλιοδεσίας και επεξεργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [10/2021]
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αρ. Πρωτοκόλλου: ΤΟ-1165
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 2/6/2021
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 133590
Διεύθυνση: Παρ. Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2610367606    Site: www.eap.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτών και φωτοτυπικών μηχανημάτων και εξοπλισμού ψηφιακής εκτύπωσης, φωτοαντιγραφής, τελικής επεξεργασίας και βιβλιοδεσίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 02/07/2021        Ώρα Λήξης: 14:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 08/07/2021    Ώρα αποσφράγισης: 10:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 511.461,3 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α., για το σύνολο της προμήθειας που πρόκειται να εκτελεστεί.
Πληροφορίες: κα Γκοτσοπούλου Αγγελική, 2610367606, agkotsopoulou@eap.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό