Προμήθεια γραφικής ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [6/2021]
Φορέας: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ:
27/05/2021
Ημερομηνία ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 27/05/2021
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 132574
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 546 23, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2313320528   e-mail: prom4@3ype.gr  Site: www.3ype.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, μειοδοτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης – εντύπων – φωτοαντιγραφικού χαρτιού – τυπωμένων φακέλων για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας και των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αρμοδιόττας της 3ης  Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 24/06/2021        Ώρα Λήξης: 23:59 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 30/06/2021     Ώρα αποσφράγισης: 10:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 89.220,05 € με ΦΠΑ 24% και 178.440,09 € με ΦΠΑ 24% και ετήσια προαίρεση
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Πληροφορίες: κα Κασαπίδου Βασιλική

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό