Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [10/2021]
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
77981
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 110054
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 27, 501 00, Κοζάνη    
Τηλέφωνα: 2461351193    Fax: 2461047206 e-mail: e.orologa@pdm.gov.gr   Site: www.pdm.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΠΕ Κοζάνης.
TMHMA 1: Προμήθεια γραφικής ύλης
TMHMA 2: Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
TMHMA 3: Προμήθεια υλικών γραφείου και βιβλιοδεσία
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 22/06/2021        Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 28/06/2021     Ώρα αποσφράγισης: 10:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 49.997,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
TMHMA 1: 22.567,60 € με ΦΠΑ 24%
TMHMA 2: 19.579,60 € με ΦΠΑ 24%
TMHMA 3: 7.850,39 € με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 807,00 € και για τα τρία τμήματα ή 364,00 € για το τμήμα Α , 316,00 € για το τμήμα Β και 127,00 € το τμήμα Γ.
Πληροφορίες: κα Ωρολογά Ελένη

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό