Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Φορέας: ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Αβέρωφ 12α ,104 33, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2132037515 - 537    Site: www.moh.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, λοιπών υλικών γραφείου και USB, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 14/06/2021        Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 15/06/2021    Ώρα αποσφράγισης: 11:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 10.808,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες: κ. Α. Μπαφούνη bafounia@ekapy.gov.gr και κ. Κ. Αθανασιάδου athanasiadouk@ekapy.gov.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό