Η/Υ και εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [6/2021]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
133565
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/06/2021
Διεύθυνση: Κάνιγγος 20, 106 77, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103893477    Fax: 2103842875  Site: www.promitheus.gov.gr Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την σύναψη σύμβασης αναβάθμισης των υποδομών ΤΠΕ στο κτίριο του Υπουργείου Ανάπτηξυς και Επενδύσεων επί της οδού Κάνιγγος. Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 28/06/2021        Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 02/07/2021        Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 282.250,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ύψους 5.645,00 €
Πληροφορίες: κος Κ. Τάσσιος, ktassios@eprocurement.gov.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό