Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [12/2021]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ -  1Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 24362
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
133890
Διεύθυνση: Ζαχάρωφ 3, 115 21, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2132010582    Fax: 2132010419  Site: www.1dype.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικου χαρτιού για όλες τις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.Πε. για δύο χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 07/07/2021        Ώρα Λήξης: 11:00 πμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 09/07/2021     Ώρα αποσφράγισης: 10:30 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 152.854,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ, δηλαδή 2.465,40€.
Πληροφορίες: κα Ελένη Μαυραειδοπούλου, emav@1dype.gov.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη   21PROC008707807Μοιραστείτε το διαγωνισμό