Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Π385/02.06.2021]
Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
132848
Διεύθυνση: Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 265 04, Ρίο
Τηλέφωνα: 2610960300    Fax: 2610960490 Site: www.cti.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους και σε φύλλα και χάρτου velvet εξωφύλλων για την παραγωγή διδακτικών βιβλίων.
1ο Είδος: Κωδικός είδους κατά CPV 301976301 - Εκτυπωτικός χάρτης 80 gr / m2 W.F. σε φύλλα. Ποσότητα 2.100 τόνοι
2ο Είδος: Κωδικός είδους κατά CPV 301976301 - Εκτυπωτικός χάρτης 80 gr / m2 W.F. σε ρόλλους. Ποσότητα 4.300 τόνοι
3ο Είδος: Κωδικός είδους κατά CPV 301976002 – Χάρτης Velvet εξωφύλλων 200 gr/m2. Ποσότητα 500 τόνοι
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 21/07/2021        Ώρα Λήξης: 12:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 27/07/2021        Ώρα αποσφράγισης: 12:00
Ποσό προϋπολογισμού: 6.922.920,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
1ο Είδος: 2.161.320,00 € με ΦΠΑ 24%
2ο Είδος: 4.265.400,00 € με ΦΠΑ 24%
3ο Είδος: 496.000,00 € με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ του είδους για το οποίο υποβάλλουν προσφορά

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό