Παραγωγή διδακτικών βιβλίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Π380-01.06.2021]
ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 132294
Διεύθυνση: Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 265 04, Ρίο
Τηλέφωνα: 2610960300    Fax: 2610960490  Site: www.cti.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την παραγωγή διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2022-2023 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης:
Εκτύπωση, βιβλιοδεσία και συναφείς υπηρεσίες (προεκτυπωτικές
εργασίες, δεματοποίηση, συσκευασία, παράδοση στις αποθήκες του
Ι.Τ.Υ.Ε. κ.ά.) διδακτικών βιβλίων σχολικού έτους 2022-23 με χαρτί και
χαρτόνι που θα διαθέσει ο Ανάδοχος και το οποίο θα ικανοποιεί
συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει 94 βιβλία Γυμνασίου τα
οποία θα εκτυπωθούν σε 10.906.000 αντίτυπα συνολικά. Το συνολικό
έργο υποδιαιρείται σε 19 Τμήματα καθένα εκ των οποίων περιέχει 5
βιβλία πλην ενός που περιέχει 4 βιβλία, όπως ειδικότερα ορίζεται στην
Διακήρυξη. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μέρος
ή για το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, όπως ειδικότερα
ορίζεται στην Διακήρυξη.
Η εκτύπωση των βιβλίων θα γίνει σε κυλινδρικά πιεστήρια με χαρτί σε
ρολά.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 20/07/2021        Ώρα Λήξης: 12:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 26/07/2021        Ώρα αποσφράγισης: 12:00
Ποσό προϋπολογισμού: 5.035.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, του είδους για το οποίο υποβάλλουν προσφορά.
Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Σοφοτάσιος, 2610960300, sofos@cti.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  

 

 

 

 

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό