Προμήθεια χαρτιού εκτυπώσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Π597/30.07.2021]
Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Αποστολή δημοσίευσης στον τοπικό τύπο: 30/07/2021
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 136068
Διεύθυνση: Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 265 04, Ρίο
Τηλέφωνα: 2610960300    Fax: 2610960490  Site: www.cti.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια χάρτου λευκού εκτυπώσεων σε ρόλους και σε φύλλα για την παραγωγή διδακτικών βιβλίων.
1ο Είδος: Κωδικός είδους κατά CPV 301976301 - Εκτυπωτικός χάρτης 80 gr / m2 W.F. σε φύλλα. Ποσότητα 2.100 τόνοι
2ο Είδος: Κωδικός είδους κατά CPV 301976301 - Εκτυπωτικός χάρτης 80 gr / m2 W.F. σε ρόλλους. Ποσότητα 2.200 τόνοι
3ο Είδος: Κωδικός είδους κατά CPV 301976301 - Εκτυπωτικός χάρτης 80 gr / m2 MWC σε ρόλλους. Ποσότητα 2.100 τόνοι
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 13/09/2021        Ώρα Λήξης: 12:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 17/09/2021        Ώρα αποσφράγισης: 12:00
Ποσό προϋπολογισμού: 7.567.72,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
1ο Είδος: 2.577.960,00 € με ΦΠΑ 24%
2ο Είδος: 2.234.000,00 € με ΦΠΑ 24%
3ο Είδος: 2.342.600,00 € με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ του είδους για το οποίο υποβάλλουν προσφορά

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό