Προμήθεια λογισμικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Δ7483]
Φορέας: ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 136287
Διεύθυνση: Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι
Τηλέφωνα: 2102144324    e-mail: diagonismoi@eydap.gr   Site: www.eydap.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση κσι συντήρηση νέων αδειών λογισμικού.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 13/09/2021        Ώρα Λήξης: 12.00
Ποσό προϋπολογισμού: 136.896,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2.208,00 € για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού
Πληροφορίες: κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό