Προμήθεια εξοπλισμού επαυξημένης πραγματικότητας και λογισμικού

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
70798
Αριθμός συστήματος ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009021701
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 136041 και 136044
Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, 712 01, Ηράκλειο
Τηλέφωνα: 2813409468    Fax: 2810227207  e-mail: prom@heraklion.gr Site: www.heraklion.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, διεθνής, ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια: α) αδειών λογισμικού, παραγωγή και τεκμηρίωση περιεχομένου, ειδικές κατασκευές και β) εξοπλισμού μικτής, επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας με σκοπό τη δημιουργία μιας υποδομής επαυξημένης πραγματικότητας που θαα προβάλλει και θα ενημερώνει σχετικά με την Π.Π.Β.Α.Α., χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς στοχεύοντας με τον τρόπο αυτό σε παγκόσμια κλίμακα, στο πλαίσιο της πράξης «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 22/09/2021        Ώρα Λήξης: 15.00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 28/09/2021    Ώρα αποσφράγισης: 11.00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 209.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
α) 160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
β) 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α του τμήματος ή των τμημάτων που θα καταθέσουν προσφορά.
Πληροφορίες: κος Χριστόφορος Παπάς και για τεχνικές προδιαγραφές κα Δέσποινα Διαλυνά

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό