Ψηφιοποίηση & προβολή έντυπου υλικού

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 69285
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 135408
Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, 712 02, Ηράκλειο
Τηλέφωνα: 2813409185    Fax: 2810229207     e-mail: prom@heraklion.gr  Site: www.heraklion.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη ψηφιοποίηση και προβολή του έντυπου υλικού της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 15/09/2021        Ώρα Λήξης: 15.00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 21/09/2021    Ώρα αποσφράγισης: 11.00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 175.238,04 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί του προϋπολογισμού της διακήρυξης χωρίς
το ΦΠΑ δηλαδή 2.826,42 €.
Πληροφορίες: κ. Τζανιδάκης Βασίλειος και κ. Παπάς Χριστόφορος

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό