Προμήθεια 260 laptop

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [933]
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ

Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 136446
Διεύθυνση: Μεσογείων 2-4, 115 27, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2107799622  Site: http://www.haicorp.com
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 260 laptop.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13/08/2021  Ώρα έναρξης: 09.00 πμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 13/9/2021        Ώρα Λήξης: 15.00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης:         Ώρα αποσφράγισης:
Ποσό προϋπολογισμού: 143.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί του προϋπολογισμού της διακήρυξης χωρίς
το ΦΠΑ δηλαδή 2.860,00 €
Πληροφορίες: Κα Μαρία Βασιλείου mvasiliou@haicorp.com  & κα Μαργαρίτα Κορογιάννου KOROGIANNOU.Margarita@haicorp.com

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό