Προμήθεια γραφικής ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [43/2021]
Φορέας: ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.
«Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ» Γ.Ν. – Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 16343
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 136368
Διεύθυνση: Περιοχή Βαθροβουνίου, 341 00, Χαλκίδα
Τηλέφωνα: 2221355720    e-mail: sup4gnx@chalkidahospital.gr 
Site: https://chalkida-hospital.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/08/2021  Ώρα έναρξης: 8:00 πμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 15/09/2021     Ώρα Λήξης: 14:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 20/09/2021      Ώρα αποσφράγισης: 12:00 μ
Ποσό προϋπολογισμού: 123.562,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Πληροφορίες: κα Ιωαννίδου Μαρία

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό