Προμήθεια βιβλίων ξενόγλωσσων και ελληνικών

Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση:
Πολυτεχνειούπολη, κτίριο Ε5, Κουνουπιδιανά, 732 32 Χανιά
Τηλέφωνα: 2821037049, 2821037067    e-mail: prom@isc.tuc.gr 
Περίληψη Διακήρυξης: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια έντυπων βιβλίων (ξενόγλωσσων και ελληνικών) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το σύνολο των βιβλίων.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 06/10/2021    Ώρα Λήξης: 12:30
Ποσό προϋπολογισμού: 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Πληροφορίες: κα Μαρία Νταουντάκη, 2821037277, maria@library.tuc.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό