Προμήθεια εκτυπωτών και σαρωτών εγγράφων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [ΦΓ72/21]
Φορέας: e-ΕΦΚΑ
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:
22/09/2021
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 136682
Διεύθυνση: Ακαδημίας 72, 106 71, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103729519   Fax: 2103666007  e-mail: tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr  Site: www.efka.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Προμήθεια 160 εκτυπωτών ασπρόμαυρης εκτύπωσης, 1 έγχρωμου εκτυπωτή και 100 σαρωτών εγγράφων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του e-ΕΦΚΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 07/10/2021   Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 12/10/2021     Ώρα αποσφράγισης: 9:00
Ποσό προϋπολογισμού: 72.540,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί του προϋπολογισμού των προϊόντων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α.
Πληροφορίες: κα Αντωνία Σεμιτεκόλου και κα Επιστήμη Λιβανίου

Αναλυτικά η προκήρυξη   Μοιραστείτε το διαγωνισμό