Διοργάνωση διήμερων δράσεων

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
120446/Β4
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 139638 και 140073
Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 2103442370    Fax: 2103442365   Site: http://www.minedu.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διοργάνωση διήμερων δράσεων στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021 που θα πραγματοποιήσει το ΥΠΑΙΘ στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο (2) τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1(α/α ΕΣΗΔΗΣ139638): Ενοικίαση χώρου για την πραγματοποίηση δράσεων στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021.
ΤΜΗΜΑ 2 (α/α ΕΣΗΔΗΣ140073): Διοργάνωση εκδήλωσης στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2021.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 11/10/2021        Ώρα Λήξης: 15:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 12/10/2021    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ
Πληροφορίες: κα Παρασκευή Σιαφλιάκη, psiafliaki@minedu.gov.gr και κος Παναγιώτης Καλούδης, pkaloudis@minedu.gov.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  

 

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό