Προμήθεια γραφικής ύλης, φακέλων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [03/03-09-2021]
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 63238
Διεύθυνση: Παλαμά & Μαβίλη 6, 301 31, Αγρίνιο
Τηλέφωνα: 2641360474    Fax: 2641026314   Site: www.agrinio.gov.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δήμου και των δομών του για τα έτη 2022-2023.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 12/10/2021        Ώρα Λήξης: 14:00
Ποσό προϋπολογισμού: 144.809,45€ χωρίς ΦΠΑ 24% (179.563,72 € με ΦΠΑ)

α/α ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 84.659,70 20.318,33 104.978,03
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 40.030,00 9.607,20 49.637,20
3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 874,15 209,80 1.083,95
4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 8.862,05 2.126,89 10.988,94
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ» 925,60 222,14 1.147,74
6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ «ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 923,45 221,63 1.145,08
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1.337,90 321,10 1.659,00
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2.674,60 641,90 3.316,50
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 4.522,00 1.085,28 5.607,28
  ΣΥΝΟΛΑ 144.809,45 34.754,27 179.563,72

 

Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 2.896,19 €.
Πληροφορίες: κα Σταθοκωστοπούλου Χρυσοβαλάντη, vstathokostopoulou@agrinio.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό