Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών - περιφερειακών - λογισμικού

Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5128
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 141915
Διεύθυνση: Σκεύου Ζερβού 40, 853 00, Κως
Τηλέφωνα: 2242023915  Fax: 2242026440 e-mail: info@deyakos.gr  Site: www.deyakos.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών – περιφερειακών – ανταλλακτικών – λογισμικού – μελανιών και toner για τις αναγκες της ΔΕΥΑ Δήμου Κω.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/11/2021    Ώρα έναρξης: 11:00 πμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 22/11/2021   Ώρα Λήξης: 11:00 πμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 26/11/2021    Ώρα αποσφράγισης: 11:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 63.510,54 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 και 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 1.084,44 €. Σε περίπτωση προσφοράς ανά ομάδα, η εγγυητική θα αφορά το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της ομάδας για την οποία δίνεται προσφορά.
Πληροφορίες: κος Μούρας Κωνσταντίνος, k.mouras@deyakos.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό