Προμήθεια γραφικής ύλης - φωτοαντιγραφικού χαρτιού - βιβλίων - σφραγίδων

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
44892/13-10-2021
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 141368
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, 122 43, Αιγάλεω
Τηλέφωνα: 2132044800    e-mail: egaleo@egaleo.gr  Site: https://www.aigaleo.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για το Δήμο Αιγάλεω.
ΤΜΗΜΑ 1 : «ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»
ΤΜΗΜΑ 2 : «ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ»
ΤΜΗΜΑ 3 : «ΜΠΛΟΚ ΠΟΡΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
ΤΜΗΜΑ 4 : «ΒΙΒΛΙΑ»
ΤΜΗΜΑ 5 : «ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ»
ΤΜΗΜΑ 6: «ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
Ο διαγωνισμός θα γίνει με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/11/2021    Ώρα έναρξης: 13:00 μμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 24/11/2021    Ώρα Λήξης: 11:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 59.693,89 € χωρίς ΦΠΑ, 73.900,00 € με ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 1 : εκτιμώμενη αξία 27.453,04 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 2 : εκτιμώμενη αξία 22.960,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 3 : εκτιμώμενη αξία 1.707,50 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 4 : εκτιμώμενη αξία 5.430,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 5 : εκτιμώμενη αξία 1.191,00 € χωρίς ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ 6 : εκτιμώμενη αξία 952,35 € χωρίς ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 1.193,88 €
ΤΜΗΜΑ 1 : 549,06 €
ΤΜΗΜΑ 2 : 459,20 €
ΤΜΗΜΑ 3 : 34,15 €
ΤΜΗΜΑ 4 : 108,60 €
ΤΜΗΜΑ 5 : 23,82 €
ΤΜΗΜΑ 6 : 19,05 €
Πληροφορίες: κα Βάζου Σπυριδούλα, 2132033878, promithies@egaleo.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό