Προμήθεια γραφικής ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [47/2021]
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
17538
Διεύθυνση: 6ο χλμ. Κατερίνης – Αρωνά, 601 00, Κατερίνη
Site: http://www.psynpo.gr/
Περίληψη Διακήρυξης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 23/11/2021    Ώρα Λήξης: 14:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/11/2021    Ώρα αποσφράγισης: 10:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 25.000,00 € με ΦΠΑ 24%

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό