Προμήθεια λογισμικού - φωτοαντιγραφικά μηχανήματα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [26/49659/15.10.2021]
Φορέας:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 49659
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 141214
Διεύθυνση: Στρατηγού Στέφανου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1, 56625, Συκιές
Τηλέφωνα: 2313313141, 2313313175    e-mail: georgiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr  Site: http://www.dimosneapolis-sykeon.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανών γραφείου και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης και προώθησης.
Αναλυτικότερα:
CPV : 48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας
CPV :38520000-6 Σαρωτές
CPV :35121200-0 Ανιχνευτές πλαστών χαρτονομισμάτων
CPV :32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές
CPV :30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ
CPV :48514000-4 Πακέτα λογισμικού τηλεπρόσβασης
CPV :48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς
CPV :48219500-1 Πακέτα λογισμικού μεταγωγέων ή δρομολογητών
CPV :72266000-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα λογισμικού
CPV :72267000-4 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογισμικού
CPV :30237240-3 Κάμερες Ιστού
CPV :48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης
CPV :48223000-7 Πακέτα λογισμικού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 24/11/2021    Ώρα Λήξης: 14:30 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 30/11/2021    Ώρα αποσφράγισης: 9:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 110.920,08 με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της αξίας του συνόλου των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς ΦΠΑ
Πληροφορίες: κα Χρυσοβαλάντω Γεωργίου & κα Βασιλική Ωραιοπούλου
Πληροφορίες για τεχνικά θέματα: κος Γεώργιος Κρικέλας, 2313313410

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό