Προμήθεια φωτοαντιγραφικών & πολυμηχανημάτων

Φορέας: ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
342
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 142638
Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 3-5, 546 26, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2313311220   e-mail: logistirio.protodikeiothes@gmail.com  Site: https://www.protodikeio-thes.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ηλεκτρονικός, δημόσιος, ανοικτός,  μειοδοτικός διαγωνισμόςγια την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων και την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για αυτά, στις Δικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορήγησης ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με βάση τον επισυναπτόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/11/2021    Ώρα έναρξης: 00:00:01 πμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 26/11/2021    Ώρα Λήξης: 23:59:59 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 02/12/2021     Ώρα αποσφράγισης: 10:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 47.279,66 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: 24.516,51€ + ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: 22.763,15€)
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α του συνολικού προϋπολογισμού εφόσον η συμμετοχή αφορά όλο το διαγωνισμό
Πληροφορίες: κος Ι. Ξανθούλης & κα Θ. Ιασονίδου

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό