Προμήθεια εντύπων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Δ7512]
Φορέας: ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
142246
Διεύθυνση: Ωρωπού 156, 11146, Γαλάτσι
Τηλέφωνα: 2102144115    e-mail: diagonismoi@eydap.gr
Site: www.eydap.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων για την κάλυψη των αναγκων όλων των υπηρεσιακών μονάδων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 26/11/2021    Ώρα Λήξης: 12:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 30/11/2021     Ώρα αποσφράγισης: 12:00
Ποσό προϋπολογισμού: 14.981,00 € πλέον ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής: 299,62€ για όλα τα τμήματα
Πληροφορίες: κα Ίνα Σινιακού

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό