Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [2/2021]
Φορέας: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
141767
Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 4, 115 27, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2106927016    e-mail: deltm2@astynomia.gr  Site: www.astynomia.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών προς κάλυψη αναγκών της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας καθώς και Διευθύνσεων του κλάδου του Α.Ε.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 29/11/2021    Ώρα Λήξης: 14:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 03/12/2021    Ώρα αποσφράγισης: 10:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 60.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% δηλαδή 74.400,00€ με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 1.200,00 €
Πληροφορίες: Αστυφ. Καπράλος Ιωάννης

Αναλυτικά η προκήρυξη  

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό