Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
124015
Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 104553
Διεύθυνση: Οδός Αγίου Τίτου, 712 02, Ηράκλειο
Τηλέφωνα : 2813409185    Fax : 2810229207    e-mail : prom@heraklion.gr
Site: www.heraklion.gr
Περίληψη Διακήρυξης : Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου.
Λήξη Προσφορών : 24/02/2021    Ώρα Λήξης : 15.00 μμ
Αποσφράγιση προσφορών : 02/03/2021     
Ώρα αποσφράγισης :
10.00 πμ
Η προσφορά θα υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ποσό προϋπολογισμού : 219.703,00 € χωρίς ΦΠΑ, 272.431,72€ με ΦΠΑ
Εγγύηση συμμετοχής : 2% επί του προϋπολογισμού δηλαδή 4.394,06 €
Πληροφορίες : Φανταουτσάκης Γιάννης, 2813409267, yiannis@heraklion.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό