Προμήθεια πινακίδων, εκτυπώσεων & φωτογραφικών υπηρεσιών

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΔΑ:
ΩΤ2Ω0Ο-Υ4Β
Αρ. Πρωτοκόλλου: 125167
Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 104787
Διεύθυνση: Διονυσίου 13Α, 716 01, Νέα Αλικαρνασσός
Τηλέφωνα : 2813409845    Fax : 2813409870    
e-mail : nikolidaki-k@heraklion.gr  Site: www.heraklion.gr
Περίληψη Διακήρυξης : Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη».
Η προς ανάθεση υπηρεσία είναι:
1.    Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων
2.    Υπηρεσίες τεκμηρίωσης
3.    Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες
4.    Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες
Λήξη υποβολής προσφορών : 22/02/2021    
Ώρα λήξης υποβολής:
14.00 μμ
Αποσφράγιση προσφορών : 26/02/2021   Ώρα αποσφράγισης : 10.00 πμ
Η προσφορά θα υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ποσό προϋπολογισμού : 162.192,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2.616,00 €
Πληροφορίες : Κ. Νικολιδάκη

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό