Δράσεις Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [3941/2020]
Φορέας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 3940
Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 103713
Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41, Αθήνα
Τηλέφωνα : 2131501500    Fax : 2131501501    e-mail : attiki2@mou.gr
Περίληψη Διακήρυξης : Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την επολογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020».
Οι ενέργειες προβολής χωρίζονται σε 5 δράσεις:
Δράση 1: Στρατηγική επικοινωνίας και σχέδιο δράσεων
Δράση 2: Συνδυασμένες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας
Δράση 3: Ανάπτυξη και παραγωγή εντύπου, οπτικοακουστικού και λοιπού προωθητικού και ενημερωτικού υλικού
Δράση 4: Εκδηλώσεις/ημερίδες
Δράση 5: Έρευνα αναγνωρισιμότητας και αντιλήψεων κοινού
Λήξη υποβολής προσφορών :    25/01/2021    Ώρα Λήξης : 11.00 πμ
Αποσφράγιση προσφορών : 29/01/2021   Ώρα αποσφράγισης : 11.00 πμ
Η προσφορά θα υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ποσό προϋπολογισμού : 1.198.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 1.485.520,00€ με ΦΠΑ 24%.
Εγγύηση συμμετοχής : 2% της συνολικής προϋπολιγισθείσας αξίας δηλαδή 23.960,00€

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό