Εκτύπωση και βιβλιοδεσία φοιτητικών συγγραμμάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [05/2022]
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8499
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 158468
Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2610367722  e-mail: gddy@eap.gr
Site: http://elke.eap.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παραγωγής (εκτύπωση, ανατύπωση) βιβλιοδεσίας και αποστολής αντιτύπων των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15/4/2022 Ώρα έναρξης: 12:25
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 17/5/2022  Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 23/05/2022 Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 261.141,20€  χωρίς ΦΠΑ, 276.809,67 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α. δηλαδή 5.222,82 €.
Πληροφορίες: Σχετικά με το τεύχος της Διακήρυξης παρέχονται από την ΜΟΔΥ Ε.Λ.Κ.Ε Ε.Α.Π, στα τηλ : 2610367433/2610367763 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Πληροφορίες ειδικής και τεχνικής φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ., στο τηλ: 2610367722 και e-mail: gddy@eap.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό