Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : [1424/2020]
Φορέας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.):
104749
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 254, 26110, Πάτρα
Τηλέφωνα : 2613613411    Fax : 2613613333
Περίληψη Διακήρυξης : Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Οι ενέργειες τουριστικής προβολής που έχουν προβλεφθεί για την τριετία από την υπογραφή της σύμβασης χωρίζονται σε τέσσερις (4) δράσεις:
Δράση 1: Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις – ειδική προβολή σε χώρες του εξωτερικού και σε πόλεις του εσωτερικού
Δράση 2: Υλοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας - συνδυασμένες ενέργειες τουριστικής προβολής
Δράση 3: Ψηφιακές υποδομές
Δράση 4: Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου διαρκούς επιμόρφωσης επαγγελματιών στον τουρισμό
Λήξη υποβολής προσφορών :    12/02/2021    Ώρα Λήξης : 14.00 μμ
Αποσφράγιση προσφορών : 18/02/2021   Ώρα αποσφράγισης : 10.00 πμ
Η προσφορά θα υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ποσό προϋπολογισμού : 4.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες : κα Μ. Διαμαντοπούλου, 2613613411

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό