Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [3/2022]
Φορέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
24071
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 159077
Διεύθυνση: Υπάτης 1 & ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 24, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2613600632  Fax: 2613600545 e-mail: promithies@dypede.gr Site: www.dypede.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, δημόσιος, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (συσκευών αναπαραγωγής εγγράφων, επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών laser για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας της 6ης ΥΠΕ και των κέντρων υγείας αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 17/05/2022   Ώρα Λήξης: 13:00 μμ
Ποσό προϋπολογισμού: 64.518,00€ χωρίς ΦΠΑ, 80.002,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ 1 : «Συσκευών αναπαραγωγής εγγράφων», εκτιμώμενης αξίας #16.130€# πλέον ΦΠΑ 24%,
ΤΜΗΜΑ 2: «Επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών», εκτιμώμενης αξίας #16.129€# πλέον ΦΠΑ 24%,
ΤΜΗΜΑ 3 : «Φωτοαντιγραφικών», εκτιμώμενης αξίας #16.129€# πλέον ΦΠΑ 24%,
ΤΜΗΜΑ 4 : «Εκτυπωτών laser», εκτιμώμενης αξίας #16.130€# πλέον ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: ΤΜΗΜΑ 1: 400,02€ | ΤΜΗΜΑ 2: 400,00€ | ΤΜΗΜΑ 3: 400,00€ | ΤΜΗΜΑ 4: 400,02€
Πληροφορίες: κα Νίκη Καρακάση, n.karakasi@dypede.gr

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό