Καινοτόμες δράσεις για την ψηφιακή προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων

Φορέας: ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ «ΦΟΙΒΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ» - ΚΕΝΤΡΟ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
159256
Διεύθυνση: Διογένους 1-3, 105 56, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103254119, 2103254129  e-mail: melmofake@culture.gr Site: http://culture.gr/
Περίληψη Διακήρυξης: Διεθνείς, δημόσιος, ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Καινοτόμες δράσεις για την ψηφιακή προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο Εθνομουσικολογίας με τη χρήση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών».
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 20/05/2022  Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 26/05/2022  Ώρα αποσφράγισης: 12:00
Ποσό προϋπολογισμού: 241.470,00€ χωρίς ΦΠΑ, 299.422,80€ με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της προϋπολογισθείσης τιμής δηλαδή 4.829,00€
Πληροφορίες: κ. Αικατερίνη Σπανού & κ. Κατερίνα Κατσανδρεδάκη

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό