Προμήθεια πολλαπλών εισιτηρίων, μεμονωμένων ή σε ρόλους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [4/2022]
Φορέας: O.A.Σ.A. AE
Αρ. Πρωτοκόλλου:
6805/20-04-2022
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 159633
Διεύθυνση: Μετσόβου 15, 106 82, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2108200810, 2108200999  e-mail: tender@oasa.gr  Site: www.oasa.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια μέδων προϊόντων κομίστρου υπό μορφή ρολών εισιτηρίων και μεμονωμένων πολλαπλών που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή και παράδοση στον Ο.Α.Σ.Α.:
50.000.000 «πολλαπλών» εισιτηρίων ως εξής:
α. 1.998.800 μεμονωμένα «πολλαπλά»
β. 48.001.200 «πολλαπλά» σε μορφή «ρολών», ή 28.236 «ρολά» των 1.700 «πολλαπλών» λειτουργικών εισιτηρίων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 23/05/2022  Ώρα Λήξης: 14:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 25/05/2022  Ώρα αποσφράγισης: 11:00
Ποσό προϋπολογισμού: 5.000.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, 6.200.000,00€ με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ δηλαδή 100.000,00 €
Πληροφορίες: κ. Παρασκευή Γκόλφη, 2108200810

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό