Προμήθεια laptop

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [18/22]
Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
158028
Διεύθυνση: Δ. Σούτσου 40, 115 21, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2108705010, 2108705013  Fax: 2106445633  e-mail: yppa@haf.gr Site: www.haf.gr, www.public.haf.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια 800 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop) (400 ανά έτος) για τους μαθητές και μαθήτριες των Στρατιωτικών Σχολών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/05/2022     Ώρα έναρξης: 07:00 πμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 25/05/2022    Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 01/06/2022    Ώρα αποσφράγισης: 11:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 227.200,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, 282.728,00€ με ΦΠΑ 24%
Πληροφορίες: Σγός (Ο) Μπαλτζής Παναγιώτης, Υπσγός (Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας, Ανθσγός (ΥΟΚ) Αγοραστού Παναγιώτα

Αναλυτικά η προκήρυξη  Μοιραστείτε το διαγωνισμό