Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
37503
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 160063
Διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 49, 712 01, Ηράκλειο
Τηλέφωνα: 2813409185, 2813409186  e-mail: prom@heraklion.gr Site: www.heraklion.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια:
1. Γραφικής ύλης έτους 2022
2. Φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και των δομών του Δήμου Ηρακλείου
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 03/05/2022   Ώρα έναρξης: 12:58 μμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 24/05/2022    Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 30/05/2022   Ώρα αποσφράγισης: 10:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 54.503,75 € χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 67.584,65€ με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 1.090,08€
Πληροφορίες: κος Τζανιδάκης Βασίλειος

Αναλυτικά η προκήρυξη Μοιραστείτε το διαγωνισμό