Υπηρεσίες διαφημιστικής εργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [1/2022]
Φορέας: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 159969
Διεύθυνση: Επισκοπή Τεγέας, 220 12, Τρίπολη
Τηλέφωνα: 2710557058  fax: 2710557060  e-mail: info@peloponnisosae.gr 
Site: www. peloponnisosae.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει την επικοινωνιακή στρατηγική καθώς και την κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίου δημοσιότητας (media plan), τη παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και παραγωγής καταχωρήσεων και οπτικοακουστικού υλικού για εθνικά και διεθνή ΜΜΕ καθώς και ηλεκτρονικά μέσα. Η γενικότερη στρατηγική για την προβολή και προώθηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προορισμός θεματικού τουρισμού, καθώς και η ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως σύνολο επιμέρους προορισμών έχει εκπονηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα δοθεί στον Ανάδοχο που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία της παρούσας διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
• Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 
• Υπηρεσίες διαδικτύου 
•  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 
• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων 
• Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 
• Παραγωγή Διαφημιστικών, προπαγανδιστικών και ενημερωτικών ταινιών και βιντεοταινιών 
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/04/2022   Ώρα έναρξης: 15:26 μμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 01/06/2022    Ώρα Λήξης: 13:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 02/06/2022    Ώρα αποσφράγισης: 12:00 μμ
Ποσό προϋπολογισμού: 505.887,10€ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 627.300,00€ με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% του εκτιμώμενου ποσού δηλαδή 10.117,74 €
Πληροφορίες: κα Γεωργία Βασιλοπούλου

Αναλυτικά η προκήρυξη    Μοιραστείτε το διαγωνισμό