Υπηρεσίες εναέριας διαφήμισης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [2/2022]
Φορέας: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
151
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 160081
Διεύθυνση: Επισκοπή Τεγέας, 220 12, Τρίπολη
Τηλέφωνα: 2710557058  fax: 2710557060  e-mail: info@peloponnisosae.gr 
Site: www. peloponnisosae.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Διεθνής, ανοικτός, ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανεύρεση αναδόχου του έργου με τίτλο «Συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες για την προβολή θεματικών μορφών τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» στο πλαίσιο της πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29/04/2022   Ώρα έναρξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 03/06/2022    Ώρα Λήξης: 13:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 06/06/2022    Ώρα αποσφράγισης: 12:00 μμ
Ποσό προϋπολογισμού: 355.241,94€ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 440.500,00€ με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 7.104,84 €
Πληροφορίες: κα Γεωργία Βασιλοπούλου

Αναλυτικά η προκήρυξη   Μοιραστείτε το διαγωνισμό