Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών

Φορέας: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
6839/20-04-2022
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 159950
Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 194, 176 71, Καλλιθέα
Τηλέφωνα: 2131300866  fax: 2131300800  e-mail: info@ktpae.gr Site: www.ktpae.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Διεθνής, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανεύρεση αναδόχου για την «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού – Ανάπτυξη και Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών».
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες :
• Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
• Αυτοκίνητα οχήματα
• Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης
(GPS ή ισοδύναμα)
• Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)
• Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια
• Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων
• Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
• Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες
αναλύσεων
• Φωτογραμμομετρικές υπηρεσίες
• Υπηρεσίες προγραμματισμού υλοποίησης συστημάτων
• Υπηρεσίες αποκατάστασης, αντιγραφής και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών
• Υπηρεσίες δημοσιεύσεων
• Υπηρεσίες σάρωσης
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/04/2022    Ώρα έναρξης: 12:30 μμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών:  06/06/2022    Ώρα Λήξης: 14:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης: 10/06/2022    Ώρα αποσφράγισης: 14:00 μμ
Ποσό προϋπολογισμού: 8.709.677,42€ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 10.800.00,00€ με ΦΠΑ 24%
Εγγύηση συμμετοχής: 2% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 174.194,00€
Πληροφορίες: κα Δήμητρα Παγώνη

Αναλυτικά η προκήρυξη   

 Μοιραστείτε το διαγωνισμό