Προμήθεια αθλητικών φορμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [Δ.21/22]
Φορέας: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 159903
Διεύθυνση: Δημ. Σούτσου 40, 115 21, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2108705013, 2108705010  fax: 2106445633 e-mail: yppa@haf.gr Site: www.haf.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός, μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αθλητικών φορμών σε διάρκεια τετραετίας. 5350 φόρμες για ένα έτος (τιμή μονάδας 29,00€ χωρίς ΦΠΑ) ή 21.499 φόρμες στα τέσσερα χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/05/2022   Ώρα έναρξης: 7:00 πμ
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 07/06/2022    Ώρα Λήξης: 15:00 μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης:14/06/2022    Ώρα αποσφράγισης: 11:00 πμ
Ποσό προϋπολογισμού: 620.00,00€ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 769.544,00€ με ΦΠΑ 24% για μια τετραετία
Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται
Πληροφορίες: Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής, Υπσγός (Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας, Ανθσγός (ΥΟΚ) Παναγιώτα Αγοραστού, ΜΥ (Δ-Λ) Ελένη Μαστροσπύρου 

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό