Προμήθεια τυπογραφικού χαρτιού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [2/2022]
Φορέας: ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αρ. Πρωτοκόλλου:
Ε3150/06-06-2022
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 161702
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2105279017, 2105279173  Site: www.et.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τυπογραφικού χαρτιού διαφόρων διαστάσεων και βαρών (συνολικά 550.000 φύλλα ή 33.575 kgr) για τις ανάγκες του Εθνικού Τυπογραφείου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» κάτω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06/06/2022    Ώρα έναρξης:
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 21/06/2022  Ώρα Λήξης: 24:00
Ημερομηνία αποσφράγισης: 28/06/2022    Ώρα αποσφράγισης: 10:00
Ποσό προϋπολογισμού: 74.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (59.677,42€ χωρίς ΦΠΑ 24%)
Εγγύηση συμμετοχής: 2% του προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ, και συγκεκριμένα ποσό 1.193,55€
Πληροφορίες: κ. Τασιοβασίλη Δήμητρα, dimtas@et.gr

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό