Προμήθεια ημερολογίων διαφόρων ειδών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: [1/2022]
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:
161088
Διεύθυνση: Ήρας 2Α, 111 47, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2102220146   e-mail: tmima.ekdoseon@astynomia.gr    Site: www.astynomia.gr
Περίληψη Διακήρυξης: Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την:
α) Επιτραπέζια Ημερολόγια (τύπου βιβλίου): 34.000 τεμάχια, ήτοι 17.000 τμχ για το έτος 2023 και 17.000 τμχ για το έτος 2024
β) Ημερολόγια-Ατζέντες:
80.000 τεμάχια, ήτοι 40.000 τμχ για το έτος 2023 και 40.000 τμχ για το έτος 2024
γ) Ημερολόγια Τοίχου:
4.000 τεμάχια, ήτοι 2.000 τμχ για το έτος 2023 και 2.000 τμχ για το έτος 2024
δ) Ημερολόγια Ειδικής Έκδοσης:
4.000 τεμάχια, ήτοι 2.000 τμχ για το έτος 2023 και 2.000 τμχ για το έτος 2024
Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/06/2021   
Ημερομηνία λήξης προσφορών: 30/06/2022    Ώρα Λήξης: 14:00
Ποσό προϋπολογισμού: 228.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% (114.000,00 € για το έτος 2023 και 114.000,00€ για το έτος 2024).
Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ – μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης – δηλαδή 2.280,00 €
Πληροφορίες: ΠΕ/Α΄ ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ Μαρίνα και Υπαρχ/κας ΠΟΥΛΙΟΥ Αικατερίνη

Αναλυτικά η προκήρυξηΜοιραστείτε το διαγωνισμό